رژیم حقوقی حاکم بر میادین مشترک

توضیحات
فایل : 12720.pdf 12720.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بهره برداری، رژیم حقوقی، فلات قاره، موافقتنامه، میادین مشترک

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن عبدالله زاده /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمد خانی / آقای فریدون اسعدی / آقای محمدصالح عطار / آقای حسین خلف رضایی /