آسیب شناسی عملکرد بورس کالای ایران (گروه صنعتی و معدنی)

توضیحات
فایل : 12728.pdf 12728.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بورس فلزات لندن (LME)، بورس کالا، رینگ فلزات، سازمان نظارت بر خدمات مالی (FSA)

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی /
سرویراستار : آقای حسین صدری نیا /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
ناظر علمی : آقای فتح اله تاری /