اقدامات ابتکاری برای سنجش و کاهش بار مقررات (گزارش تفصیلی)

توضیحات
فایل : 12745.pdf 12745.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : ارزیابی تأثیرات مقررات، بار مقررات، محیط حقوقی، محیط کسب و کار، مقرراتگذاری

نقش ها

مترجم : آقای جعفر خیرخواهان / آقای جواد براتی /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری /