بررسی وضعیت صنعت پسماند در کشور

توضیحات
فایل : 12810.pdf 12810.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بازیافت، قانون، مدیریت، پسماند

نقش ها

اظهارنظر کننده : آقای الهه پورکریمی / خانم میترا شکرلبان /
تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / آقای حمید رضا معماریان /
متقاضی : کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی /
مدیر مطالعه : آقای محمد مجابی /
ناظر علمی : آقای محسن صمدی /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /