بررسی ابعاد طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی)

توضیحات
فایل : 12842.pdf 12842.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : رهگیری، طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی)، مشارکت مردمی، کدگذاری یکتا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
مدیر مطالعه : آقای فتح اله تاری /
همکاران خارج از مرکز : آقای عبدالعظیم ملایی /