بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی (مطالعه موردی تولید کنندگان گل و گیاه استان تهران)

توضیحات
فایل : 12834.pdf 12834.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : تسهیلات بانکی، تولید کنندگان گل و گیاه، هزینه مبادله

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم آقانصیری / آقای رضا وفایی یگانه /
سرویراستار : آقای حسین صدری نیا /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای حسین صادقی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /