بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 36. حوزه زنان و خانواده

توضیحات
فایل : 12900.pdf 12900.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : بودجه 1392

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم آسیه ارحامی / خانم اکرم باجلان /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / /