بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 37. بودجه استانی

توضیحات
فایل : 12901.pdf 12901.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه 1392، بودجه استانی، قانون بودجه سال 1391 کل کشور، لایحه بودجه سال 1392 کل کشور

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان آقاجانی معمار /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای محمد قاسمی /