بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 38. آموزش عالی و تحقیقات

توضیحات
فایل : 12903.pdf 12903.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : آموزش عالی، بودجه 1392، تحقیقات، لایحه بودجه سال 1392

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فرهاد نصرتی نژاد / خانم فاطمه سبزعلی / آقای احمد داوری / آقای احمد خدادادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی /