بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 43. مالیات ها

توضیحات
فایل : 12908.pdf 12908.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بودجه 1392

نقش ها

اظهارنظر کننده : آقای محمد تقی نژاد عمران /
تهیه و تدوین : آقای رسول رئیس جعفری مطلق / آقای سعید توتونچی ملکی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای علی نصیری اقدم /