بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 42. تکالیف مرتبط با بانک مرکزی

توضیحات
فایل : 12907.pdf 12907.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اوراق، بانک مرکزی، بودجه 1392، تکالیف

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی /