گزارش نظارتی اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1386/11/08)

توضیحات
فایل : 12954.pdf 12954.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : قانون سیاست کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، محیط کسب و کار، مقررات زدایی، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
متقاضی : حمیدرضا فولادگر دهم، اصفهان (اصفهان)
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /