اولویت قانونگذاری از طریق لایحه یا طرح؟ بررسی آماری نقش قوای مجریه و مقننه در ابتکار قانونگذاری

توضیحات
فایل : 13002.pdf 13002.pdf
دفاتر : ، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : ابتکار قانونگذاری، طرح، قانونگذاری، لایحه، مطالعات قانونگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای محمدباقر پارسا /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیدمحمد هادی راجی /