اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی»

توضیحات
فایل : 13067.pdf 13067.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : تولید ملی، خط اعتباری، سپرده، یارانه

نقش ها

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : بانک صادرات ایران / بانک تجارت / بانک ملت / آقای احمد کشاورزیان پیوستی / بانک رفاه کارگران /
تهیه و تدوین : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی /