برکناری محمد مرسی؛ ریشه های داخلی و واکنش های خارجی

توضیحات
فایل : 13139.pdf 13139.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، اخوان المسلمین، ترکیه، رژیم صهیونیستی، مرسی، مصر، کشورهای عربی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عبدالامیر نبوی / آقای حسین ابراهیم نیا /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
ویراستار : آقای حسین صدری نیا /