نگاهی به چالش ها، مسائل و الزامات فراروی وزارت امور خارجه و معیارهای وزیر مطلوب

توضیحات
فایل : 13126.pdf 13126.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : اسناد بالادستی، الزامات، وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه، چالش ها

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سلیمانی / خانم نرگس کلاکی /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
ویراستار : آقای حسین صدری نیا /