مطالعه تطبیقی ابزارهای قانونگذاری

توضیحات
فایل : 13162.pdf 13162.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : قانون، قانونگذاری، مطالعه تطبیقی، پارلمان

نقش ها

مترجم : آقای احمد مرکز مالمیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /
ناظر علمی : آقای حسن وکیلیان /
ویراستار : آقای حسین صدری نیا /
ویراستار تخصصی : آقای حسن وکیلیان /