مروری بر سیاست های حمایت از تجاری سازی اختراعات در ایران

توضیحات
فایل : 13151.pdf 13151.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اختراعات، تجاری سازی، حمایت های دولتی، شرکت های تجاری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
متقاضی : محمدرضا پورابراهیمی داورانی یازدهم، کرمان (راور / کرمان)
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
ویراستار : آقای حسین صدری نیا /