رایانش ابری در برنامه های توسعه ای کشورهای چین، کره جنوبی و انگلیس

توضیحات
فایل : 13190.pdf 13190.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : ابر دولتی، ادغام پایگاه های داده ها، رایانش ابری، قانون برنامه ششم توسعه، قوانین توسعه ای، نرم افزارخانه دولتی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای مهدی فقیهی /
همکاران : آقای حمیدرضا معمارزاده طهران /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : آقای حسن پوراسماعیل /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /