آینده پژوهی پارلمانی (مطالعه موردی پارلمان فنلاند)

توضیحات
فایل : 13236.pdf 13236.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، پارلمان، کمیسیون برای آینده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد حسن معادی رودسری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /