ارزیابی تطبیقی برخی شاخص های اقتصادی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی

توضیحات
فایل : 13326.pdf 13326.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : افق چشم انداز، بانک توسعه اسلامی، تعهدات رسمی، تورم، تولید ناخالص داخلی، ذخایر بین المللی، سرمایه گذاری، نرخ سود، نقدینگی، کشورهای منطقه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صمد عزیزنژاد / خانم خدیجه مهدوی /
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /