روش های آینده پژوهی

توضیحات
فایل : 13352.pdf 13352.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : تاثیرات متقابل، تحلیل ریخت شناسی، درخت وابستگی، دلفی، ذهن انگیزی، روش های آینده پژوهی، سناریوسازی، پانل، پیمایش محیطی، چرخه آینده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد خلج /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /