بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 38. مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری

توضیحات
فایل : 13431.pdf 13431.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : شهری و روستایی، مسکن و شهرسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا فارسیان /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای حسین صفایی / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون عمران /