بررسی قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران

توضیحات
فایل : 13574.pdf 13574.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عباس پورخصالیان / آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /