درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 1. مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب آوری ملی

توضیحات
فایل : 13582..pdf 13582..pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالفضل غیاثوند /
همکاران : الدار صداقت پرست / خانم سمیرا غلامرضا / آقای محسن ثنایی اقدم /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /