درآمدی بر آینده پژوهی و قانونگذاری

توضیحات
فایل : 13640.pdf 13640.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، برنامه ریزی، گروه آینده پژوهی تقنینی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد خلج /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /