بررسی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش های اجرایی شدن آن

توضیحات
فایل : 13653.pdf 13653.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ایمنی، زیستی، قانون

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
مدیر مطالعه : عباس رجائی نهم، مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای محسن صمدی /
همکاران : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای مرتضی براتی /
متقاضی : عباس رجائی نهم، مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان)
ویراستار تخصصی : خانم سهیلا خردمندنیا /