درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 2. ثبات قوانین

توضیحات
فایل : 13670.pdf 13670.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ارزیابی تأثیرات قانون، اقتصاد مقاومتی، ثبات، حاکمیت قانون، سیاست های کلی نظام، نظام حقوقی، نظام قانونگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /