ارزیابی کمّی کارآمدی نظام های قضایی در آمریکای لاتین

توضیحات
فایل : 13704.pdf 13704.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آمریکای لاتین، حاکمیت قانون، دادرسی، دادگاه، قوه قضائیه، کارآمدی

نقش ها

مترجم : آقای سعید عطار /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / خانم هدیه ستایش /