هفت داستان درباره حقوق مالکیت و حاکمیت قانون

توضیحات
فایل : 13701.pdf 13701.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، محیط کسب وکار

نقش ها

مترجم : آقای جعفر خیرخواهان / خانم فاطمه عرفانی جهانشاهی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /