نظام های انتخاباتی و آثار سیاسی آن در آسیا

توضیحات
فایل : 13700.pdf 13700.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : دولت های آسیایی، نظام های انتخاباتی، نظام های حزبی، نظام های سیاسی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی نژادخلیلی /
ناظر علمی : آقای خیراله خیری اصل /
متقاضی : /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /