ساختارشناسی مجلس شورای اسلامی (2) سیر تطور کمیسیون ها از دور اول تا نهم مجلس شورای اسلامی

توضیحات
فایل : 13697.pdf 13697.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : کمیسیون مشترک، کمیسیون های تخصصی، کمیسیون های خاص

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی نژادخلیلی / آقای سیدحسین حسینی /
ناظر علمی : آقای مصطفی دلاورپور اقدم /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /