آشنایی با قوانین و مقررات مالیات های مستقیم

توضیحات
فایل : 13696.pdf 13696.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : سازمان مالیاتی، قانون مالیات های مستقیم، معافیت و بخشودگی، پایه و نرخ مالیاتی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد غفارزاده /
همکاران : خانم پریسا مهاجری / آقای سعید توتونچی ملکی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /