راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 5. نماگر شروع یک کسب و کار

توضیحات
فایل : 13687.pdf 13687.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : انجام کسب و کار، بانک جهانی، ثبت شرکت، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امید عبدالهیان / آقای فرید قادری /
ناظر علمی : آقای بهزاد پورسید / آقای سیدامیر سیاح / آقای امین ستایش / آقای شراگیم شمس /
گروه مشاوران علمی : آقای مرتضی ادب / آقای ناظم احمدیان نصرآبادی / آقای بهرام حسن زاده /
متقاضی : کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /