انتخابات اوکراین؛ اهمیت و آثار داخلی، منطقه ای و بین المللی

توضیحات
فایل : 13703.pdf 13703.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، اتحادیه اروپا، انتخابات، اوکراین، روسیه، پروشنکو

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه عطری /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /