حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند

توضیحات
فایل : 13692.pdf 13692.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : حاکمیت قانون، دادرسی، سنجش، عدالت، محیط کسب وکار، پاسخگویی

نقش ها

مترجم : خانم سمیه عالی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /