اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»(مخصوص صحن علنی)

توضیحات
فایل : 13177-1.pdf 13177-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی