اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (مخصوص صحن علنی)

توضیحات
فایل : 12528-1.pdf 12528-1.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : اظهارنظر کارشناسی، طرح اصلاح قانون احزاب، کمیسیون ماده (10)

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خیراله خیری اصل / آقای محمدرضا شمسا /
همکاران : آقای حسن کریمی فرد /
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /