جریان شناسی نومحافظه کاران

توضیحات
فایل : 13718.pdf 13718.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : جمهوری خواهان، جنبش ضدفرهنگ، رویکرد تهاجمی، سیاستگذاری، نومحافظه کاری، هژمونی نظام، یکجانبه گرایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /