بهنگام سازی جدول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی ـ اجتماعی 13. روش های بستن مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بررسی روش مناسب برای اقتصاد ایران

توضیحات
فایل : 13714.pdf 13714.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، روش های بستن، مدل CGE

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی خوش کلام خسروشاهی /
ناظر علمی : آقای سیدهادی موسوی نیک /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : خانم سهیلا پروین / آقای علی اصغر بانوئی / آقای اسفندیار جهانگرد /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /