درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 3.ارزیابی احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 13722.pdf 13722.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : / آقای سید علی روحانی / آقای سیداحسان خاندوزی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : محمدرضا باهنر نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)