پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1392 ارزیابی 283 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران

توضیحات
فایل : 13756.pdf 13756.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : شاخص، محیط کسب وکار، نگرش سنجی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شاهین جوادی / خانم مریم احمدیان / خانم زهرا نعیمی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /