خلاصه و نقد «سرمایه در قرن بیست ویکم» توماس پیکتی

توضیحات
فایل : 13804.pdf 13804.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار / آقای رضا زمانی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /