تحلیل وضعیت اقتصادی کشور 8. ارکان سیاستگذاری برای برون رفت از شرایط رکود تورمی

توضیحات
فایل : 13816.pdf 13816.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بخش نامولد، رکود تورمی، شوک درمانی، نقدینگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عباس شاکری /
همکاران : خانم پریسا مهاجری /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /