روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظر سنجی محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه ها) (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 12766-1.pdf 12766-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بار مقررات، حاکمیت قانون، حقوق و اقتصاد، دادگاه، فساد اداری، محیط کسب وکار، مقرراتگذاری، نظام قضایی

نقش ها

مترجم : آقای جعفر خیرخواهان / آقای جواد براتی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای احمد مرکز مالمیری /
متقاضی : /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /
ویراستار تخصصی : خانم هدیه ستایش / آقای موسی شهبازی غیاثی /