ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران

توضیحات
فایل : 13978.pdf 13978.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک های تجاری، خلق پول، سپرده های بانکی، نقدینگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
ناظر علمی : آقای محمد سلیمانی / آقای صمد عزیزنژاد /
همکاران : آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای کامران ندری / آقای بهزاد لامعی / آقای فرهاد نیلی / آقای حسن حیدری /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)