تحلیل اجمالی آمار تجارت خارجی در 6 ماهه نخست سال 1393

توضیحات
فایل : 14024.pdf 14024.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تجارت، صادرات، واردات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدخشایار سیدشکری /
ناظر علمی : آقای سعید غلامی باغی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /