سهم صنایع با فناوری بالا (هایتک) در اقتصاد ایران

توضیحات
فایل : 14040.pdf 14040.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : صادرات، صنایع هایتک

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا یعقوبی / آقای مهدی رضایی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای هوشنگ محمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /