بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 10. بخش زیست فناوری

توضیحات
فایل : 14055.pdf 14055.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اصلاح بودجه، بیوتکنولوژی، زیست فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای مرتضی براتی /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /