بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 21. بخش هوا فضا

توضیحات
فایل : 14070.pdf 14070.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اعتبارات برنامه ای، لایحه بودجه، هوافضا

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم شیما فلاحی / آقای حسین رفوگر آستانه /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /